1. Identificatie van de eigenaar van het internet
In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 3/2018, van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 Met betrekking tot de Bescherming van Individuen en Wet 34/2002 van 11 juli, op Informatie Diensten en Elektronische Handel -LSSICE- wordt de gebruiker geïnformeerd dat deze website behoort tot, DIVE COLLEGE LANZAROTE SL, eigenaar van de web www.divecolegelanzarote.com, informeert u dat de bedrijfsnaam DIVE COLLEGE LANZAROTE SL, met adres in Lanzarote nummer 1 in Yaiza met NIF B35665348 is.
Om contact met ons op te nemen, kunt u contact opnemen met info@divecolegelanzarote.com.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van het internet
2.1. De toegang tot en het gebruik van de webpagina www.divecolegelanzarote.com en alle subdomeinen en directory’s die eronder vallen (hierna gezamenlijk aangeduid als web) zijn onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in deze juridische kennisgeving.
2.2. Het doel van de website is om klanten en / of bezoekers informatie te verstrekken over hun bedrijfsactiviteiten en de diensten die zij aanbieden.
Met deze website is DIVE COLLEGE LANZAROTE SL van plan om een ​​nuttige service te bieden, dus de suggesties van gebruikers zijn welkom. Maar als u het niet eens bent met een van de voorwaarden in dit bericht, moet u stoppen met het gebruik van de website van DIVE COLLEGE LANZAROTE SL. Toegang daar impliceert acceptatie zonder voorbehoud. Het gebruik van bepaalde diensten die op deze site worden aangeboden, zal bovendien worden geregeld door de bijzondere voorwaarden die in elk geval worden geboden, die aanvaard zullen worden door het loutere gebruik van dergelijke diensten.
2.3. Voor de doeleinden van deze juridische mededeling betekent internet, de weergegeven en / of verzonden informatie (inclusief maar niet beperkt tot teksten, opmerkingen, afbeeldingen, databases, multimediaproducten, foto’s, uitvoeringen, producties en in het algemeen, die andere creaties of inhoud uitgedrukt op elke manier en / of tastbare of ontastbare ondersteuning, die op dit moment bekend is of die in de toekomst is uitgevonden, al dan niet objectief, van bescherming door de huidige rechtsorde op het gebied van intellectuele eigendom, industriële of soortgelijke rechten collectief beschouwd als de “Inhoud”) die, door zijn selectie of dispositie, een intellectuele creatie vormt die kan worden beschermd in overeenstemming met artikel 12 van de Herziene Tekst van de Wet op de Intellectuele Eigendom.
2.4. Elke invoer, gebruik of browsen van deze website of de inhoud ervan impliceert acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. DUIKCOLLEGE LANZAROTE SL kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. DUIKCOLLEGE LANZAROTE SL kan deze webpagina en de inhoud op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en zal deze regelmatig bijwerken.
2.5. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk en zonder uitzondering dat de toegang tot en het gebruik van deze website en de inhoud ervan wordt gemaakt onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid tegenover DUIK COLLEGE LANZAROTE SL en elke derde partij.
2.6. Toegang tot deze website is gratis, met uitzondering van gebieden met beperkte toegang, en is gratis en de visualisatie en het gebruik ervan vereist geen voorafgaande inschrijving, registratie of voorafgaande overeenkomst.
2.7. De gebruiker verbindt zich ertoe om de website zorgvuldig en correct te gebruiken. Evenzo stemt de gebruiker ermee in om het niet te gebruiken: (i) om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, moraliteit, geaccepteerde goede praktijken of gevestigde openbare orde en (ii) voor ongeoorloofde, verboden of schadelijke doeleinden of effecten van rechten en belangen van derden, afnemende DUIK COLLEGE LANZAROTE SL enige verantwoordelijkheid die van alle voorgaande zou kunnen voortvloeien.
2.8. DUIKCOLLEGE LANZAROTE SL is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden via de hulpmiddelen die daarvoor in de toekomst op de website staan ​​of zullen hebben, noch is deze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via deze hulpmiddelen met elkaar verbonden zijn.

2.9. DIVE COLLEGE LANZAROTE SL zal ervoor zorgen dat de inhoud van deze website niet pornografisch, xenofoob, discriminerend, racistisch of geweld is.
2.10. Het is verboden de website door de gebruiker te wijzigen in alles wat van invloed kan zijn op de inhoud, zoals links, links of iets dergelijks.
2.11. De gebruiker erkent dat DIVE COLLEGE LANZAROTE SL aan de gebruiker geen rechten op het internet of de inhoud, met inbegrip van eigendommen van derden, toekent of overdraagt. DIVE COLLEGE LANZAROTE SL geeft de gebruiker alleen toestemming om deze te openen en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden in deze juridische kennisgeving. In het bijzonder geeft DUIK COLLEGE LANZAROTE SL gebruikers toestemming om op internet te surfen en toegang te krijgen tot de inhoud die erin is opgenomen.
2.12. Gebruikers zijn niet bevoegd om het kopiëren, verspreiden (inclusief e-mails en internet), door te sturen, te communiceren, te wijzigen, te veranderen, te transformeren, toewijzen of op enige andere wijze beeldscherm werkzaamheden die het commerciële gebruik of illegaal gebruik van de webpagina of de inhoud of elementen die het goedmaken, gedeeltelijk of volledig.
2.13. De verspreide informatie via dit medium alleen ter informatie, het reserveren DIVE COLLEGE LANZAROTE SL het recht te verwijderen of op te schorten publicatie, geheel of gedeeltelijk, en de structuur en inhoud van onaangekondigde site aanpassen, en zelfs kan de toegang tot die informatie beperken of weigeren. Het doel is om de kwaliteit en actualisering van deze informatie te behouden en mogelijke fouten als gevolg van technische storingen te voorkomen en te minimaliseren. DIVE COLLEGE LANZAROTE SL kan echter niet garanderen dat deze toegang niet kan worden onderbroken of kan worden beïnvloed door deze fouten. Dive College LANZAROTE SL behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en actualiseren van de informatie op deze website of in de configuratie en presentatie-informatie.

3. Links
3.1. Deze site kan links naar andere portals of websites die niet door Dive College LANZAROTE Sly beheerde zij verklaart dat zij geen zeggenschap heeft over dergelijke portals of websites, noch is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan bevatten. De links die deze website bevat, worden alleen aangeboden als informatieve verwijzingen, waarvan het doel is om de toegang tot andere inhoud die van belang wordt geacht, te vergemakkelijken.
3.2. Dive College LANZAROTE SL aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct of indirect met de wettigheid, nauwkeurigheid, bruikbaarheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de inhoud niet rechtstreeks worden beheerd of de zeggenschap hebben, hoewel ze toegankelijk zijn via het web kan zijn.

4. Intellectuele en industriële eigendom
4.1. Dive College LANZAROTE SL behoudt de intellectuele eigendomsrechten van het web in termen van die elementen die deel uitmaken van het uiterlijk, grafische afbeelding en andere zintuiglijke prikkels van de webpagina’s die deel uitmaken van het web; de navigatiearchitectuur; de broncodes van de webpagina’s; foto’s, opnamen, database, technologie, knowhow, merken, onderscheidende tekens en logo’s.
4.2. De eigen inhoud en de werken die in deze webeigenschap van DIVE COLLEGE LANZAROTE SL worden gereproduceerd, worden beschermd door de regelgeving inzake intellectuele eigendom. De volledige of gedeeltelijke reproductie ervan is verboden, behalve in de gevallen en met de limieten die uitdrukkelijk zijn toegestaan.
Daarom is het gebruik van de volledige inhoud van de website onderworpen aan de volgende voorwaarden: (i) Alleen het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de inhoud van DIVE COLLEGE LANZAROTE SL is geautoriseerd voor informatieve doeleinden. De gebruikers moeten in elk geval de auteur en de bron vermelden van de materialen die voor het geautoriseerde persoonlijke en educatieve gebruik worden gebruikt, met uitdrukkelijke vermelding van de URL van deze webpagina. Het gebruik van deze pagina en de inhoud ervan, zoals hier geautoriseerd, is gratis; (ii) Gebruikers zijn uitdrukkelijk geautoriseerd om de informatie en elementen die het bevat te bekijken en om het privé te downloaden of te reproduceren in hun computersystemen, behalve indien uitdrukkelijk anders aangegeven (iii) Gebruikers die toegang hebben tot deze website zijn niet bevoegd om toe te wijzen, op enigerlei wijze delen van DIVE COLLEGE LANZAROTE SL die deze website bevat, verspreiden of verspreiden op welke manier dan ook, of deze per e-mail verzenden voor andere doeleinden dan die welke in deze juridische kennisgeving zijn toegestaan, of deze wijzigen of wijzigen in hoe dan ook. (Iv) Dive College LANZAROTE SL zal de materiële en juridische middelen om het opnemen ongewenste op deze website van de elementen die kunnen erin door andere dan Dive College LANZAROTE SL worden ingevoerd tegen deze wettelijke kennisgeving en het toegestane gebruik te voorkomen ; (V) Dive College LANZAROTE SL kan de toegang tot deze pagina te weigeren aan elke gebruiker dezelfde inhoud in te voeren ongeautoriseerde, illegale of dreigen te worden en behoudt zich het recht voor om ook te oefenen in dat geval de relevante juridische acties, met inbegrip van haar eerdere intrekking, a posteriori of moderatie en / of bewerking ervan. DUIKCOLLEGE LANZAROTE SL zal in elk geval samenwerken met de autoriteiten bij het identificeren van personen die dergelijke inhoud zouden kunnen introduceren of proberen in te voeren; (Vi) DIVE COLLEGE LANZAROTE SL reageert uitsluitend op de inhoud van deze site die afkomstig is uit eenzelfde DIVE COLLEGE LANZAROTE SL, en in elk geval voor de inhoud die door onbevoegde derden ingevoerd; (Vii) Dive College LANZAROTE SL behoudt de exclusieve rechten van de exploitatie van hun intellectuele eigendom op deze website, in welke vorm dan ook, met name de rechten van reproductie, verspreiding, openbare communicatie en transformatie, onverminderd de rechten die mogelijk overeenkomen met de auteurs van de werken die op deze pagina worden weergegeven.
4.3. Met betrekking tot de benoeming van producten en / of diensten van derden, Dive College LANZAROTE SL erkent ten gunste van de houders van de daaraan verbonden rechten van intellectuele eigendom, niet hun loutere vermelding of verschijning op de website geen rechten of aansprakelijkheid over hen, evenals ondersteuning, sponsoring of aanbeveling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.4. De gebruiker erkent en aanvaardt dat op het web de rechten worden beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, rechten van exploitatie van de commerciële en reclamewaarde van het beeld en andere analoge rechten.
4.5. Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, evenals de schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van DIVE COLLEGE LANZAROTE SL, zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.
4.6. Komt overeen met Dive College LANZAROTE SL heeft de exclusieve rechten om ze te exploiteren in welke vorm dan ook en met name de rechten van reproductie, verspreiding, openbare communicatie (in welke vorm dan ook) en transformatie van de inhoud, die van eigenschap.

5. Beperking van aansprakelijkheid
5.1. DUIKCOLLEGE LANZAROTE SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de verbinding of inhoud van links van derden en / of gemaakt door derden waarnaar wordt verwezen op het internet.
5.2. Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert.
5.3. DIVE COLLEGE LANZAROTE SL is niet aansprakelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor mogelijke schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem (hardware en software), bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de inhoud van het internet, een storing in de browser of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan. DIVE COLLEGE LANZAROTE SL kan niet garanderen dat er geen fouten in de toegang tot dit web zijn, noch in de inhoud ervan, noch dat het is bijgewerkt, hoewel het zijn uiterste best zal doen om het in zijn geval te vermijden, te corrigeren of bij te werken.
5.4. DIVE COLLEGE LANZAROTE SL is niet aansprakelijk voor schade en / of verliezen van welke aard dan ook die kunnen worden geleden door de gebruiker of een derde die voortvloeit uit: (i) gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud of effectieve werking van de website of de inhoud ervan; (ii) het gebrek aan bruikbaarheid, waarachtigheid, adequaatheid of geldigheid van de website of de inhoud ervan om aan de behoeften of verwachtingen van de gebruiker te voldoen; (iii) dat een derde partij, die de vastgestelde veiligheidsmaatregelen overtreedt, het internet gebruikt, de inhoud ervan voor de verwijdering van virussen, of ermee instemt om een ​​ongeautoriseerde verwerking van de opgeslagen gegevens uit te voeren; (iv) noch, in het algemeen, van enig gebruik van het internet en / of de inhoud die de gebruiker of een derde kan uitvoeren, in strijd met de voorwaarden voor toegang en gebruik van de hierin beschreven voorwaarden.

6. Bescherming van persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens die aan deze website zijn gekoppeld, respecteren de vereisten van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
DUIKCOLLEGE LANZAROTE SL zal de persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld, behandelen overeenkomstig de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij vragen u om ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid zorgvuldig te lezen.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.
Voor de oplossing van alle geschillen of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarin zijn ontwikkeld, accepteren DIVE COLLEGE LANZAROTE SL en de gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doen van enig ander rechtsgebied, als regelgevende wetgeving van deze voorwaarden de Spaanse, en voor het oplossen van eventuele controverses of rechtszaken die zich kunnen voordoen, stemmen zij ermee in zich te onderwerpen aan de rechtsmacht van de rechtbanken en tribunalen.